Fråga facket Fråga facket

Socialdemokraterna och LO presenterar ordningsregler för svensk arbetsmarknad

Kollektivavtal Genom uppluckringar i anställningsskyddet, en hög arbetslöshet och en regering som har stått passiv har pressen på löner och villkor hårdnat. Regeringen har bedrivit en politik som medvetet har bidragit till att otryggheten breder ut sig och som har misslyckats med jobben. Därför presenterar Socialdemokraterna och LO tio ordningsregler för svensk arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Det är vår övertygelse att det krävs en handlingsplan för ordning och reda på svensk arbetsmarknad för att stoppa lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft. Det kan inte uttryckas tydligt nog: Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner. Socialdemokraterna och LO är eniga om att det nu krävs krafttag, säger Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.

- Vi vill värna och utveckla den svenska modellen, bekämpa arbetslösheten och förbättra villkoren på arbetsmarknaden. Vårt mål är EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Kollektivavtalstäckningen, den höga fackliga organisationsgraden och regleringen av arbetsmarknaden är bärande pelare i visionen om det ”goda arbetslivet”. Den svenska modellen är en konkurrensfördel – otryggheten ska inte tillåtas breda ut sig, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Vi föreslår:

1. Att Lex Laval ska rivas upp och svenska kollektivavtal gälla som lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige. Det ska inte spela någon roll från vilket land arbetstagaren kommer eller vart arbetsgivaren är registrerad. Oseriösa företag och företagare som inte betalar avtalsenliga löner eller som på andra sätt diskriminerar löntagare som arbetar i Sverige ska inte ha fördelar av att utöva illojal konkurrens.

2. Att alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här. Det måste finnas en fysisk eller juridisk person att ställa till svars. Kollektivavtal ska kunna tecknas med företrädare med rättskapacitet.

3. Arbetstagare från tredjeland måste försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Arbetserbjudandet måste göras juridiskt bindande. Press nedåt på löner och villkor ska stoppas genom att arbetskraftsinvandringen tar hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden. Lönekonkurrens nedåt och villkorsdumpning måste få ett stopp. Ett system med förhandskontroller och efterkontroller med kännbara sanktioner mot arbetsgivare ska införas.

4. Att lagstiftningen kring F-skatt förstärks. Det måste vara enkelt att bedöma om en person ska betraktas som självständig företagare eller anställd. Ett sätt kan vara att ge antalet uppdragsgivare en större betydelse. Lagstiftningen i fråga om prövning och återkallande av rätten till F-skatt måste ses över. Det ska vara tröskel och inte öppen dörr för kriminella och fuskare.

5. Att Lagen om offentlig upphandling ändras så att det nya upphandlingsdirektivets stora möjligheter att ställa sociala krav, däribland krav på kollektivavtal, till fullo kan tillämpas även i Sverige. En uppförandekod liknande verktyget ”vita jobb” inarbetas i och blir en del av lagstiftningen om offentlig upphandling för att eliminera svartjobb, skattefusk och ekobrott. Av det företag som tillhandahåller en upphandlad tjänst ska krävas att företaget kan redovisa alla intäkter och utgifter kopplade till upphandlingen. De ska också ta ansvar för att eventuella underleverantörer betalat sina skatter och arbetsgivaravgifter.

6. Att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Lagen om anställningsskydd ska inte kunna sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter.

7. Att det antas lagstiftning för att säkerställa uppdragsgivares/huvudentreprenörs ansvar för entreprenadkedjor. En möjlighet är att genom ett entreprenadavdrag göra huvudentreprenören ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga löner, följer skattelagstiftningen och betalar sina arbetsgivaravgifter.

8. Att månadsredovisning av anställdas skatter och arbetsgivaravgifter ska införas och ske individuellt och inte, som i dag, med en totalsumma. Systemet ska vara enkelt, även för företagare utan datoriserad redovisning.

9. Att personalliggare för byggbranschen i kombination med oannonserade kontrollbesök skyndsamt ska införas. Andra relevanta branscher kan följa efter.

10. Det ska vara konkurrensneutrala villkor inom åkerinäringen. Det behövs en nationell samordnare för bättre regelefterlevnad i åkeribranschen, inte minst cabotagemissbruket måste stoppas. Det innebär att utländska förare/åkare kör uppdrag långt utöver det som är tillåtet. Vi är beredda att införa den holländska modellen för åkerinäringen vilket innebär att chaufförerna måste vara anställda av åkeriet.

 

Presskontakter:

Anne Ekberg, pressekreterare till Stefan Löfven, tel 072-214 36 14

Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare till Karl-Petter Thorwaldsson, tel 070-224 05 30