Fråga facket Fråga facket

Stark ekonomi men ökande kompetensbrist

Det går bra för svensk ekonomi. Arbetslösheten är på väg ned och inflationen närmar sig långsamt 2 procent. Men det blir allt svårare för arbetsgivare att hitta personal med rätt kompetens. Trumps valseger i USA ökar osäkerhet om den internationella konjunkturen ytterligare. Detta diskuteras i Ekonomiska utsikter hösten 2016.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Svensk ekonomi är stark och förväntas fortsätta växa i god takt de kommande åren. LO-ekonomerna bedömer att BNP ökar med 3,2 procent i år och 2,4 procent 2017 och 2018. Antalet sysselsatta väntas växa snabbare än arbetskraften och arbetslösheten sjunker därför ner mot 6 procent 2018.  

Det grundläggande problemet på svensk arbetsmarknad blir allt tydligare. En växande andel arbetslösa, många utlandsfödda, saknar den utbildning och de färdigheter som efterfrågas av arbetsgivarna. Omfattande investeringar, särskilt i utbildningssystemet, är därför nödvändiga om arbetslösheten ska kunna pressas ner väsentligt under 6 procent.

Donald Trumps seger i det amerikanska valet bidrar till ökad osäkerhet om utvecklingen framöver. Det är ännu svårt att förutse vilken politik som Trump faktiskt kommer att driva, men mycket talar för att politiken kommer att föras i en mer protektionistisk riktning, vilket kan drabba världshandeln och Sverige som en stor exportnation.

Pressträffen webbsänds på lo.se https://www.lo.se/start/play_startsida/ekonomiska_utsikter_hosten_2016

Läs rapporten här
https://www.lo.se/start/lo_fakta/ekonomiska_utsikter_hosten_2016

För ytterligare information kontakta LOs presstjänst 08-796 26 90


Nyckeltal
Procentuell förändring om inget annat anges 
        
2015 2016 2017 2018
BNP till marknadspris 4,1 3,2 2,4 2,4
BNP, kalenderkorrigerad 3,9 2,9 2,6 2,5
BNP i Euroområdet 2 1,7 1,5 1,6
BNP i USA 2,6 1,6 2,2 2,1
               
Sysselsättning 1,4 1,4 1,2 1,0
Arbetslöshet <1>  7,4 6,9 6,6 6,4
Sysselsättningsgrad, 20-64 <2> 80,5 81,0 81,3 81,3
Timlön <3> 3,2 2,6 2,9 3,0
Produktivitet i näringslivet <4> 3,1 1,6 1,8 1,9
KPI 0,0 1,0 1,4 2,1
KPIF 0,9 1,4 1,5 1,8
Real disponibel inkomst 2,6 2,6 1,9 2,2
Bytesbalans <5> 5,4 4,3 4,7 4,9
USD/SEK <6> 8,4 8,5 9,1 9,1
EUR/SEK <6> 9,4 9,5 9,8 9,8

<1> Procent av arbetskraften
<2> Procent av befolkningen 20-64
<3> Enligt konjunkturlönestatistiken
<4> Kalenderkorrigerad
<5> Procent av BNP
<6> Helårsgenomsnitt, procent


Källa: SCB, Riksbanken samt egna beräkningar