Fråga facket Fråga facket

Stort misstroende mot sjukförsäkringen

Det finns en utbredd misstro mot sjukförsäkringens förmåga att leverera trygghet. Det visar resultaten från en enkät som LO låtit genomföra.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO har ställt frågor till 1 000 personer om hur de ser på sjukförsäkringens förmåga att leverera trygghet, vilken hjälp de tror sig kunna få för att komma tillbaka i arbete efter sjukskrivning samt om de tror sig kunna få en rättssäker behandling av Försäkringskassan. Resultaten presenteras i rapporten ”En sjukförsäkring som ger trygghet?”

Hela 36 procent ser risken att vid en månads sjukskrivning drabbas av allvarliga ekonomiska konsekvenser som mycket eller ganska stor. Detta är en försämring i jämförelse med 1997 och 2002 då välfärdsforskare undersökt samma sak. Än mer utbredd är den ekonomiska otryggheten när det handlar om långvarig sjukskrivning. Så många som sex av tio känner inte att sjukförsäkringen ger trygghet att klara ekonomin.

– Det är mycket allvarligt att så många inte tror sig kunna klara ens en kort period av sjukskrivning. Den största oron finns bland LO-förbundens medlemmar, som ofta har små marginaler och inte själva klarar att spara ihop en buffert. Alla måste känna en ekonomisk trygghet när man är sjuk. Den nedtrappning som nu sker vid förlängd sjukpenning är helt förkastlig. LO anser att man som sjukskriven ska ha en sammanlagd ersättning på 90 procent. Dessutom måste karensdagen slopas, den slår hårt mot våra medlemmar, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist.

Bara varannan svarsperson känner trygghet i att de skulle få stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbete om de skulle bli sjukskrivna en längre tid. Nästan fyra av tio svarar att de inte alls känner denna trygghet eller är tveksamma till den.

– Tyvärr blir jag inte förvånad över resultaten. Villkoren i arbetslivat har hårdnat samtidigt som många saknar tillgång till bra företagshälsovård. Företagshälsovård borde bli obligatoriskt på arbetsplatserna och det måste bli en mycket hårdare press på arbetsgivare att göra det som åligger dem för att förbättra arbetsmiljön, anpassa arbetsplatser och ge rehabilitering. En arbetsgivare som inte gör vad som krävs för att den som varit sjuk ska kunna återgå i arbete måste drabbas av kännbara sanktioner, säger Ulla Lindqvist.

Rapporten visar också på ett sviktande förtroende för Försäkringskassans behandling av sjukskrivningsärenden. Hälften av de svarande tror inte att Försäkringskassan kommer att ge dem en rättssäker bedömning om de skulle bli sjukskrivna.

Enkätresultaten visar också att regeringens förändringar i sjukförsäkringen väcker kritik. Att storleken på sjukpenningen kan sänkas från 80 till 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten efter ett års sjukskrivning väcker stark kritik. Sju av tio tycker att det är fel.

Nästan varannan svarsperson tycker att det är fel med den regel i rehabiliteringskedjan som innebär att en sjukskrivning ska avslutas efter sex månader om den sjukskrivne bedöms ha arbetsförmåga som kan tas tillvara någon annanstans på arbetsmarknaden.

För mer information kontakta LOs pressinformation.