Fråga facket Fråga facket

Utbildningsbrister äventyrar den svenska modellen

Det går bra för den svenska ekonomin. Hög tillväxt och stark sysselsättningstillväxt ger förutsättningar för att klara utmaningarna för den svenska modellen. Detta visar Ekonomiska utsikter våren 2016.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den svenska konjunkturen är stark. BNP beräknas öka med 3,8 procent 2016 och 3,1 procent 2017. Den offentliga konsumtionen spelar en central roll för att tillväxten förväntas bli stark. Sysselsättningen ökar med drygt 160 000 personer under 2016 och 2017 samtidigt som arbetslösheten faller till 6,2 procent 2017. Inflationsmålet är inom räckhåll under förutsättning att kronan inte stärks för mycket.

Den svenska modellen bygger på att vi har en hög och jämn fördelning av kunskaper. Samtidigt präglas den svenska grundskolan av fallande kunskapsresultat. Stora grupper av nyanlända gör att spridningen av kunskaper och färdigheter riskerar att öka kraftigt. Både utbildnings- och etableringspolitiken kommer att behöva omfattande reformer.

Flyktingmottagandet kommer att kräva stora offentliga utgifter. Men den verkliga utmaningen för de offentliga finanserna handlar om att klara kvaliteten i det offentliga välfärdsåtagandet. Kommuner och landsting kommer behöva tillföras stora resurser under kommande år. Detta kräver sannolikt skattehöjningar. En översyn av skattesystemet är nödvändig. Även det finanspolitiska ramverket behöver reformeras för att svara mot den framtida finansieringen av välfärden. Dagens diskussion om överskotts- eller balansmål är alltför snäv.

Pressträffen webbsänds på lo.se

Läs rapporten här