Fråga facket Fråga facket

Vi förväntar oss mer av regeringen

Debatten om Arbetsförmedlingen har alltför ofta fel fokus. Inte sällan handlar den om att söka egenskaper hos arbetslösa för att förklara såväl arbetslöshet som myndighetens svårigheter att matcha.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Industri 31 mars 2015

I dag deltar varannan arbetslös i arbetsmarknadspolitiska program, men bara en av fyra får del av insatser som rustar för arbete. LO:s årliga granskning av den aktiva arbetsmarknadspolitiken, som presenteras i dag, blottlägger åter en svag politik som underminerar Arbetsförmedlingens förutsättningar att verka för effektiv matchning och en välfungerande arbetsmarknad. Särskilt bekymmersam är bristen på utbildningsinsatser.

Tidigare starka resultat har visat att arbetsmarknadsutbildningen kan ha en avgörande betydelse för att arbetslösa ska öka sina chanser till arbete. Med kostnadsskäl som motiv valde dock den borgerliga regeringen att kraftigt begränsa programmet. Under 2014 fick 14 procent av alla programdeltagare del av yrkesinriktad eller förberedande utbildning, att jämföra med 20 till 25 procent under 00-talets början.

Utan utbildning i sin verktygslåda står Arbetsförmedlingen långt sämre rustad att anpassa utbudet av arbetskraft till vad som efterfrågas. En stärkt tillgång till utbildningsplatser i det reguljära utbildningssystemet räcker inte.

Dels för att potentialen till snabbfotad anpassning av utbildning utifrån behoven på regionala arbetsmarknader riskerar att gå förlorad. Dels för att frågan om studiefinansiering är central. Möjligheten till utbildning med bibehållet aktivitetsstöd kan sänka den tröskel som annars kan te sig allt för hög.

Den politiska oviljan att satsa på rustande insatser bygger på ett kortsiktigt tänkande. Arbetsmarknadsutbildning tar resurser i anspråk, men frågan är om dessa ska ses som kostnader i dag eller investeringar i framtiden.

Vi anser att regeringen måste våga ställa den frågan. Därför vill vi att en kommission tillsätts med uppdraget att skyndsamt granska betydelsen av utbildning som del i en aktiv arbetsmarknadspolitik. Kommissionen bör kartlägga behov av och möjligheter att utöka utbildningsinnehållet.

Vår granskning visar att Arbetsförmedlingens möjlighet att utgöra ett stöd och smörjmedel för arbetsmarknaden brister. Ytterst är det en fråga om politikens ambitioner.

Vi förväntar oss mer av en S-ledd regering. Att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 kräver kraft och mod att satsa på en aktiverad arbetsmarknadspolitik som tillvaratar människors vilja och förmåga att arbeta.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO
Linda Grape, utredare, LO
Emil Johansson, utredare, LO