Fråga facket Fråga facket

Departementspromemorian Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget — stabilitetsmekanism för euroländer (Ds 2011:25)

Remissyttrande I mars beslutade europeiska rådet om införande av en permanent stabilitetsmekanism för euroländerna. Förutsatt att alla EUs medlemsländer godkänner beslutet, träder detta i kraft 1 januari 2013. Promemorians förslag består i att svenska riksdagen ska godkänna en ändring i fördraget om europeiska unionens funktionssätt. Artikel 136 som det gäller, omfattar enbart euroländer. Ändringen skulle möjliggöra inrättandet av en permanent stabilitetsmekanism.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning