Fråga facket Fråga facket

Faktisk månadslön - kronor per månad i genomsnitt år 2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Faktisk månadslön

Skillnaden mellan den lägsta och den högsta faktiska månadslönen är stor, 22 200 kronor. Män i tjänstemannayrken har i genomsnitt mer än dubbelt så hög faktisk lön som kvinnor i arbetaryrken varje månad, 40 700 kronor jämfört med 18 500 kronor. Det säger sig självt att de ekonomiska villkoren, mätt som faktiska månadslöner, ger väldigt olika levnadsvillkor och möjligheter till ekonomisk självständighet utifrån kön och klass.

Hur faktisk månadslön beräknas

  • Det lönemått som har introducerats i Sveriges jämställdhetsbarometer syftar till att ge en mer relevant lönebild främst för kvinnor. Detta mot bakgrund av att kvinnor i högre grad än män är deltidsarbetande.
  • Den faktiska månadslönen är beräknad och bygger på att genomsnittliga månadslöner för heltid räknas ned med genomsnittlig tjänstgöringsgrad (%) av heltid. Detta för kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken.
  • Uppgifterna om månadslön för heltid bygger på statistik från SCB och Medlingsinstitutet, som bearbetas och redovisas genom LOs årliga lönerapporter. Uppgifterna om tjänstgöringsgrad kommer från SCBs LINDA-databas.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 18 480 31 486
Män 25 024 40 704