Fråga facket Fråga facket

Faktisk månadslön - kronor per månad i genomsnitt år 2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Faktisk månadslön

  • Lönemåttet faktisk månadslön syftar till att ge en mer verklighetsnära beskrivning av anställnings- och arbetsvillkorens betydelse för lönen för kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken. Måttet tar hänsyn både till lön och arbetstid.
  • Kvinnor i arbetaryrken har klart lägst genomsnittlig faktisk månadslön, 21 000 kronor. Den faktiska månadslönen för män i arbetaryrken är 1,28 gånger högre än arbetarkvinnors och motsvarar 26 800 kronor. Skillnaden mellan den högsta och den lägsta genomsnittliga faktiska månadslönen är 21 100 kronor varje månad. Män i tjänstemannayrken har därmed dubbelt så hög lön som kvinnor i arbetaryrken.           
  • Arbetsinkomsten är den viktigaste inkomstkällan för den arbetsföra befolkningen och är därmed den inkomst som ska räcka till en god (normal) levnadsstandard. Lönevillkoren, enligt lönemåttet faktiska månadslöner, ger klart olika levnadsvillkor och möjligheter till ekonomisk självständighet.
  • Höga arbetsinkomster är viktiga för jämlik jämställdhet. Det innebär att det behövs mer konkreta åtgärder för att nå målet om ekonomisk jämställdhet. Höga lägstalöner och relativ löneutjämning mellan kvinno- och mansdominerade yrken är viktigt likväl som fler fasta anställningar på heltid.

Hur faktisk månadslön beräknas

Den faktiska månadslönen är beräknad utifrån två genomsnittsmått. Det ena måttet är genomsnittlig heltidslön. Nytt för 2019 års jämställdhetsbarometer är att vi använder den genomsnittliga månadslönen, som inkluderar rörliga lönetillägg för exempelvis arbete på obekväm tid och skiftarbete. Det andra måttet är genomsnittlig tjänstgöringsomfattning, vilket avser arbetstidens längd i procent av heltid. Både uppgifterna om månadslön och tjänstgöringsomfattning kommer från SCBs lönestrukturstatistik och avser åldersgruppen 20 till 64 år.

Utifrån de två genomsnittsmåtten görs en enkel beräkning för att ta fram lönemåttet faktisk månadslön: heltidslönen räknas ned med arbetstidsmåttet.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 20 960 33 033
Män 26 784 42 144