Fråga facket Fråga facket

Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans (SOU 2008:30)

Remissyttrande Utredningens huvudförslag handlar om att ersätta nuvarande organisation bestående av fyra självständiga forskningsfinansiärer med en ny stor sammanhållen myndighet för forskning och innovation. Utredningen har i sin utvärdering kommit fram till att den organisation för statligt finansierad forskning som inrättades 2001 med Vetenskapsrådet, Vinnova, Fas och Formas inte uppnått de syften som avsetts. Framförallt anser utredningen att sambanden mellan grundforskning och mer tillämpbar forskning är för outvecklade samtidigt som kontaktytorna mellan de olika organen varit för begränsade. Utredningen efterlyser insatser för att hålla ihop ”värdekedjan” från grundforskning till kommersialisering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning