Fråga facket Fråga facket

Jobbar enbart dagtid på vardagar 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Arbetstidens förläggning

  • När det gäller hur arbetstiderna är förlagda blir klasskillnaderna tydliga. Över 70 procent av tjänstemännen, både kvinnorna och männen, uppger att de enbart arbetar dagtid på vardagar. För kvinnor och män i arbetaryrken är arbetstiderna mer utspridda, både över dygnet och veckans alla dagar.
  • Av arbetarkvinnorna uppger endast en tredjedel (33 procent) att de enbart arbetar dagtid på vardagar. Motsvarande andel bland arbetarmän är 53 procent, det vill säga drygt hälften. Både skiftarbete och schema med varierade arbetstider är vanligt.
  • Frågor om kvälls-, helg- och nattarbete förekommer visar svaren från arbetarkvinnorna att det framför allt är helgarbete följt av kvällsarbete som är vanligt.

Delade turer

  • En fråga som är ny i den regelbundet återkommande arbetsmiljöundersökning som SCB och Arbetsmiljöverket genomför (Arbetsmiljöverket, 2016), berör om delade turer förekommer. Delade turer innebär att man jobbar ett arbetspass på morgonen/förmiddagen och ett arbetspass på eftermiddagen/kvällen, med en obetald längre paus i mitten. Det innebär att man är uppbunden av arbetet under en lång tid, istället för att få en sammanhållen arbetsdag.
  • Generellt är delade turer ett begränsat inslag på arbetsmarknaden. Skillnaderna är dock stora mellan å ena sidan arbetare och tjänstemän och å andra sidan mellan kvinnor och män i arbetaryrken. Bland tjänstemän förekommer delade turer i mycket liten grad, samtidigt som det förekommer för 16 procent av kvinnorna och 8 procent av männen i arbetaryrken. Det är alltså dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män när vi ser till arbetare.
  • Den sammantagna bilden över arbetstidens förläggning visar att det är en aspekt av arbetet som skiljer sig systematiskt åt mellan arbetare och tjänstemän.

Visa tabell

  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 33 74
Män 53 72