Fråga facket Fråga facket

Kvinnors lön i procent av mäns lön år 2014


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Löneskillnaden mellan kvinnor och män förklaras till stor del av att arbetsmarknaden är så könssegregerad. Med det menas att kvinnor och män i huvudsak arbetar inom olika yrken och att lönerna genomgående är lägre inom yrken som domineras av kvinnor jämfört med yrken som domineras av män. Ett sätt att belysa detta vid jämförelse av kvinnors och mäns löner är att använda så kallad standardvägning. Standardvägning innebär i korthet att medellöner beräknas med antagande om att antalet kvinnor och antalet män är lika många inom varje yrke.

Standardvägning efter yrke medför att kvinnors lön i procent av mäns lön ökar med nio procentenheter från 86 procent till 95 procent bland samtliga anställda. Bland arbetare ökar kvinnors lön i procent av mäns lön från 87 till 97 procent med standardvägning och bland tjänstemän från 80 till 94 procent.

Visa tabell
Kvinnors lön i procent av mäns lön med och utan standardvägning år 2014 Standardvägt Ej standardvägt
Arbetare 10 87
Tjänstemän 14 80
Samtliga anställda 9 86