Fråga facket Fråga facket

Kvinnors lön i procent av mäns lön år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Könssegregerad arbetsmarknad

Löneskillnaden mellan kvinnor och män förklaras till stor del av att arbetsmarknaden är så könssegregerad. Med det menas att kvinnor och män i huvudsak arbetar inom olika yrken och att lönerna genomgående är lägre inom yrken som domineras av kvinnor jämfört med yrken som domineras av män.

Standardvägning

Ett sätt att belysa detta vid jämförelse av kvinnors och mäns löner är att använda så kallad standardvägning. Standardvägning innebär i korthet att medellöner beräknas med antagande om att antalet kvinnor och antalet män är lika många inom varje yrke.

Standardvägning efter yrke medför att kvinnors lön i procent av mäns lön ökar med 8 procentenheter från 87 procent till 95 procent bland samtliga anställda. Bland arbetare ökar kvinnors lön i procent av mäns lön från 88 till 97 procent med standardvägning och bland tjänstemän från 81 till 94 procent.

Visa tabell
Kvinnors lön i procent av mäns lön med och utan standardvägning år 2015 Standardvägt Ej standardvägt
Arbetare 9 88
Tjänstemän 13 81
Samtliga anställda 8 87