Fråga facket Fråga facket

Kvinnors lön i procent av mäns lön år 2016


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Könssegregerad arbetsmarknad

Löneskillnaden mellan kvinnor och män förklaras till stor del av att arbetsmarknaden är så könssegregerad. Med det menas att kvinnor och män i huvudsak arbetar inom olika yrken och att lönerna genomgående är lägre inom yrken som domineras av kvinnor jämfört med yrken som domineras av män.

Standardvägning

Ett sätt att belysa detta vid jämförelse av kvinnors och mäns löner är att använda så kallad standardvägning. Standardvägning innebär i korthet att medellöner beräknas med antagande om att antalet kvinnor och antalet män är lika många inom varje yrke.

Standardvägning efter yrke medför att kvinnors lön i procent av mäns lön ökar med 9 procentenheter från 87 procent till 96 procent bland samtliga anställda. Bland arbetare ökar kvinnors lön i procent av mäns lön från 88 till 99 procent med standardvägning och bland tjänstemän från 82 till 94 procent.

Visa tabell
Kvinnors lön i procent av mäns lön med och utan standardvägning år 2011 Standardvägt Ej standardvägt
Arbetare 11 88
Tjänstemän 12 82
Samtliga anställda 9 87