Fråga facket Fråga facket

Kvinnors lön i procent av mäns lön år 2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Standardvägda löner

Löneskillnaden mellan kvinnor och män förklaras till stor del av att kvinnor och män i huvudsak arbetar inom olika yrken och att lönerna varierar kraftigt mellan dessa yrken. Ett sätt att ta hänsyn till detta vid jämförelse av kvinnors och mäns löner är att använda så kallad standardvägning. Standardvägning innebär i korthet att medellöner beräknas med antagande om att antalet kvinnor och antalet män är lika många inom varje yrkesgrupp.

Mindre löneskillnad med standardvägning

Standardvägning efter yrke medför att kvinnors lön i procent av mäns lön ökar från 88 procent till 96 procent bland samtliga anställda. Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar alltså, dock i olika grad för arbetare och tjänstemän.

Nästan ingen löneskillnad bland arbetare

Bland arbetare försvinner löneskillnaden nästan helt med standardvägning då den standardvägda medellönen för kvinnor är 98 procent av männens. Även bland tjänstemän minskar löneskillnaden med standardvägning, 82 till 95 procent.

Visa tabell
Kvinnors lön i procent av mäns lön med och utan standardvägning år 2017 Standardvägt Ej standardvägt
Arbetare 9,4 88,1
Tjänstemän 12,2 82,5
Samtliga anställda 8,0 87,8