Fråga facket Fråga facket

Kvinnors lön i procent av mäns lön år 2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Standardvägda löner

Löneskillnaden mellan kvinnor och män förklaras till stor del av att kvinnor och män i huvudsak arbetar inom olika yrken och att lönerna varierar mellan dessa yrken. Ett sätt att ta hänsyn till detta vid jämförelse av kvinnors och mäns löner är att använda så kallad standardvägning. Standardvägning innebär i korthet att medellöner beräknas med antagande om att antalet kvinnor och antalet män är lika många inom varje yrkesgrupp.

Mindre löneskillnad med standardvägning

Standardvägning efter yrke bland samtliga anställda medför att kvinnors lön i procent av mäns lön ökar med åtta procentenheter, från 88 procent till 96 procent. Löneskillnaden mellan kvinnor och män skulle alltså minskar påtagligt om arbetsmarknaden inte var så könssegregerad.

Nästan ingen löneskillnad bland arbetare

Delas de anställda upp på arbetare och tjänstemän så försvinner löneskillnaden nästan helt bland arbetare om lönerna standardvägs. Kvinnors lön i procent av mäns lön bland arbetare ökar med 10 procentenheter, från 88 procent till 98 procent, om lönerrna standardvägs.

Bland tjänstemän ökar kvinnors lön i procent av mäns lön med 12 procentenheter, från 83 procent till 95 procent, med med standardvägning.

 

 

Visa tabell
Kvinnors lön i procent av mäns lön med och utan standardvägning år 2018 Standardvägt Ej standardvägt
Arbetare 10 88
Tjänstemän 12 83
Samtliga anställda 8 88