Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på SOU 2011:8 Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning

Remissyttrande Betänkandet är resultatet av ett gediget utredningsarbete. LO delar i stora stycken de principiella utgångspunkter som betänkandet bygger på. LO vill då särskilt lyfta fram ambitionen att få till stånd en inkluderande gymnasieskola där samverkan och integration mellan skolformerna är ett viktigt mål. Betänkandets betoning på att låta den nya gymnasiesärskolan i så stor omfattning som möjligt efterlikna gymnasieskolan blir en logisk följd av den målsättningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning