Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på Utbildningsdepartementets promemoria, Legitimation för lärare och förskollärare

Remissyttrande LO lämnar i detta remissvar endast synpunkter på de förslag som berör yrkeslärarna. När det gäller de förslag som berör förskolan hänvisas till Svenska Kommunalarbetarförbundets remissvar. I övriga delar är LOs position känd genom det remissvar som lämnades på SOU 2008:52 och till viss del finns refererade i promemorian. I denna SOU framgick att yrkeslärarnas situation endast behandlades översiktligt med hänvisning till att den yrkesgruppen var föremål för egen utredning. LO ställde sig kritiskt till ett legitimationssystem och poängterade i sitt remissvar vikten av att alla lärare ges möjlighet till utvecklings- och karriärvägar. LO vill inledningsvis avvisa tanken på legitimation då den i sig inte bidrar till kvalitetsutveckling utan istället öppnar för revirtänkande. Det innebär att utvecklingsmöjligheter öppnas för vissa grupper men utestänger andra. Det kommer inte att stödja den viktiga samverkan mellan olika yrkesgrupper, varken inom förskolans eller skolans område.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning