Fråga facket Fråga facket

LOs remissyttrande angående Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut Ds 2017:4

Remissyttrande LO anser att det är bra att regeringen med denna promemoria uppmärksammar de problem med hur Försäkringskassan hanterat handläggningen av sjukpenning, retroaktiva beslut och SGI-skydd som uppstått efter de förändringar av rutiner som Försäkringskassan genomförde den 1 november 2016.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO anser att det finns anledning att ifrågasätta och närmare analysera om de två kammarrättsdomar som refereras i promemorian ger tillräcklig stöd för den förändring av handläggningen i sjukpenningärenden som Försäkringskassan införde 1 november 2016. LO anser därför också att förändringarna i rutinerna vilar på tveksam rättslig grund.
  • LO är positiv till förslaget att ärenden rörande sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall inte ska få avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att yttra sig över det inom en bestämd tid.
  • LO anser att lagstiftaren bör inskärpa att det ska vara en huvudregel att sjukpenning i ett pågående sjukpenningärende ska betalas ut under tiden för utredning, kommunicering och fram tills den försäkrade tagit del av det beslut Försäkringskassan fattat. En formulering om att Försäkringskassan ”ska få” besluta att lämna sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall riskerar att medföra godtycke hos enskilda handläggare och att problemen som uppstått i och med de nya handläggningsrutinerna riskerar att kvarstå.
  • LO är positiv till förslaget om att SGI-skydd ska gälla under tid då den försäkrade väntar på ett slutligt beslut i ärende om sjukpenning, ersättning för arbetsresor, rehabiliteringsersättning eller motsvarande. Bristen på SGI-skydd vid dessa förhållanden utgör en lucka i lagen som bör täppas till.

LOs remissyttrande angående Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut Ds 2017:4 (pdf)