Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående Avtrappat ränteavdrag för vissa lån

Remissyttrande LO tillstyrker sammantaget förslaget om avtrappat ränteavdrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO ser överskuldsättningen som ett allvarligt problem men anser att det råder en betydande osäkerhet gällande i vilken utsträckning slopad avdragsrätt är en ändamålsenlig åtgärd för att minska problemen med överskuldsättning.
  • LO anser dock att en slopad avdragsrätt för konsumtionslån dels är rimlig ur ett fiskalt perspektiv och dels ur ett skattesystemperspektiv, då dessa lån inte kan associeras med en framtida beskattningsbar avkastning. Utifrån detta perspektiv är det dock inte uppenbart varför konsumtionslån utan säkerhet bör beskattas annorlunda än vissa konsumtionslån med säkerhet såsom båt- eller billån.
  • Vidare vill LO betona att avdragsrätten för räntekostnader generellt blivit allt mer avvikande från nivån på kapitalbeskattningen. Ur ett skattesystemperspektiv finns det därför skäl att höja vissa kapitalskatter, i andra hand genomföra en generell justering av ränteavdragen för att återupprätta symmetrin.