Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Remissyttrande Dagens modell för reseavdrag gynnar höginkomsttagare på ett orimligt sätt. Det missgynnar kollektivtrafik, vilket har negativa konsekvenser för klimat och miljö. Dessutom är det behäftat med ett stort skattefel. LO menar att det föreligger starka argument för att göra om systemet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO tycker att det är mycket negativt att regeringen nu föreslår att det gamla systemet bibehålls utan att ge några förslag på hur systemet kan förbättras för att hantera problematiken som beskrivs ovan.
  • Promemorians konsekvensanalys är bristfällig och ger inte en tillfredställande bild av de alternativa lösningar som finns. LO vill understryka vikten av korrekta och rättvisande konsekvensanalyser för möjligheten att på ett meningsfullt sätt besvara remisser.
  • LO anser att det är orimligt att regeringen – speciellt i ett läge där hög inflation innebär att många låg- och medelinkomsthushåll har svårt att få ekonomin att gå ihop – väljer att gå fram med ett förslag som så tydligt främst gynnar personer med så pass hög inkomst att de betalar statlig inkomstskatt.
  • Om regeringen väljer att gå vidare med förslaget att behålla det gamla reseavdragssystemet anser LO att det är rimligt att det görs en justering av avdragsbeloppen enligt förslag i promemorian.
  • LO saknar förslag om justering av det schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil i tjänsten samt för drivmedel vid resor med förmånsbil.