Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Remissyttrande Dagens modell för reseavdrag gynnar höginkomsttagare, missgynnar kollektivtrafik och är behäftat med ett stort skattefel. LO menar att det föreligger starka argument för att göra om systemet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO välkomnar att regeringen föreslår att skattelättnaden vid arbetsresor inte bara ska reformeras utan även förstärkas genom en större skattelättnad per mil och höjd övre avståndsgräns. Det är vår bedömning att detta är en nödvändighet för att det nya systemet ska uppfattas som legitimt.
  • Även förslaget i nuvarande promemoria kommer dock innebära en lägre ekonomisk standard för vissa enskilda löntagare med normala inkomster och utan rimliga alternativ till bilpendling. Det handlar om vissa löntagare i storstadsområdena som inte kan ta sig till arbetet med kollektivtrafik. Detta gäller exempelvis de som bygger ny kollektivtrafik eller nya bostadsområden dit kollektivtrafik ännu inte finns. Det handlar också om grupper som arbetar på tider när kollektivtrafiken inte går.
  • Det är LOs syn att dagens skatteuttag är otillräckligt för att finansiera behoven i bland annat välfärden. LO anser därför att skattesänkningar i den storleksordning som föreslås i föreliggande promemoria som regel bör kompenseras av skattehöjningar på andra områden.
  • Givet synpunkterna ovan anser LO att förändringen till ett avståndsbaserat system bör genomföras i ett bredare sammanhang, gärna inom ramen för en skattereform.
  • LO tillstyrker promemorians förslag avseende förbättringar av avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil.