Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid SOU 2022 nr 61

Remissyttrande LO tillstyrker förslaget om allmänt fritidshem för 6-9-åringar, men anser att den kortare tiden för 9-åringar är svårmotiverad och anser att det allmänna fritidshemmet bör utökas till att nå också barn i åldern 10-12 år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO tillstyrker förslaget att hemkommunen ansvarar för att utbildning i fritidshem kommer till stånd för alla elever för vilka kommunen ska erbjuda fritidshem och vars vårdnadshavare önskar det, men har reservationer vad gäller utredningens skrivningar avseende plats på fritidshem i regi av enskilda huvudmän.
  • LO tillstyrker förslaget om att det ska läggas till i skollagen att huvudmannen ska se till att fritidshemmet har ändamålsenliga lokaler.
  • LO ser positivt på att förordningen om kvalitetshöjande åtgärder ändras till att omfatta fritidshem, förutsatt att statsbidraget höjs så att ändringen inte kommer att drabba förskolan.
  • LO tillstyrker förslaget att ange olika personalgruppers syfte men anser att lagtexten ska ange ”barnskötare och fritidsledare” i stället för det anonyma ”annan personal”.
  • LO tillstyrker förslaget om en tydligare yrkesutgång från gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram.
  • LO anser att utredningen inte tillräckligt analyserat konsekvenserna av förslagen för enskilda huvudmän samt hur kommunala huvudmän kommer att påverkas av att skilda regler föreslås gälla för enskilda och kommunala fritidshem.