Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Remissyttrande LO delar utredningens uppfattning att det, vid sidan av Solvens II-regel-verket, behövs en särskild lagreglering för de organisationer som enbart tillhandahåller tjänstepensionsverksamhet. LO anser, liksom utredningen, att en sådan särskild sektorreglering är nödvändig för att göra det möjligt för arbetsmarknadens parter att skapa anpassade lösningar kring ägandet av avsatta tjänstepensionsmedel, medelsförvaltning och frågor relaterade till avkastning och risk.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Solvens II-regelverket bygger på ett fullharmoniseringsdirektiv och ger mycket litet utrymme att anpassa reglerna till nationella förhållanden. Tjänstepensionsplaner och den därpå följande tjänstepensionsverksamheten kompletterar i allt större utsträckning sociallagstiftningen i EUs länder. Ut-formningen och omfattningen av sociallagstiftningen bestäms nationellt och detta innebär att det behövs relativt stora möjligheter att anpassa regelverket för tjänstepensionsverksamheten till nationella förhållanden.