Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering, Ds 2010:20

Remissyttrande I promemorian föreslås att det i diskrimineringslagen (2008:567) ska införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bestämmelsen omfattar situationer där någon missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet så att personer med en funktionsnedsättning kommer i en situation som är jämförbar med den för personer utan sådan funktionsnedsättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning