Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41

Remissyttrande Ett starkt skydd för den personliga integriteten är av stor vikt för LO-kollektivet. I takt med den tekniska utvecklingen och frånvaron av tillräcklig lagstiftning har arbetsgivarnas möjligheter att övervaka och kontrollera de anställda ökat och arbetstagarnas möjligheter att bevara och bevaka sin personliga integritet minskat. Som utredningens kartläggning visar blir det allt vanligare att arbetstagare övervakas och kontrolleras bland annat genom realtidsövervakning via kamera och GPS, loggning, medhörning, drogtester och diverse registerkontroller före och under anställning. Det är av stor vikt att det finns ett tydligt och tillämpningsbart regelverk för att skydda arbetstagarnas integritet i dessa situationer. Ett sådant saknas till stora delar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning