Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Departementspromemoria Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal (Ds 2020:24)

Remissyttrande LO välkomnar reformen Familjeveckan och förslaget om familjedagspenning. Principen om årligt tilldelade ersättningsdagar är en bra reform som skapar bättre förutsättningar för LO-förbundens medlemmar att kombinera arbete och familj. LO-grupper saknar i hög utsträckning tillräckligt inflytande över sina arbetstider och kan i lägre utsträckning än andra grupper spara föräldrapenningdagar till senare i barnens liv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

 • LO anser att införandet av familjedagspenning bör kombineras med förändringar i regelverket för föräldrapenningen. LO anser att tidsgränserna i föräldraförsäkringen bör reformeras enligt principerna i Utredningen för en modern föräldraförsäkrings förslag - en skarp tidsgräns och därefter årliga dagar - och att familjedagspenningen ingår som en del av den modellen.
 • Den fortsatta processen med lagförslaget bör ta hänsyn till hur nuvarande utformning av föräldraförsäkringen och förslaget om familjedagspenning samverkar. Familjeveckans slutliga utformning bör bygga på en sådan analys.
 • LO vill understryka att möjligheten att spara föräldrapenningdagar efter barnets fyraårsdag underminerar reformens syfte om mer jämlika möjligheter att kombinera arbete och familj för alla föräldrar och bör begränsas. Av samhällsekonomiska skäl är det heller inte rimligt att bygga parallella ersättningssystem riktat mot samma användningsområde.
 • LO förespråkar förslaget att familjedagspenningen i ett första skede införs med tre dagar per år och vårdnadshavare med gemensam vårdnad respektive sex dagar per år och vårdnadshavare med ensam vårdnad.
 • LO tillstyrker att familjedagspenning utges per vårdnadshavare och inte per barn.
 • LO anser att ett högt antal familjepenningsdagar bör prioriteras. En minskning av kostnaderna genom ytterligare begränsningar i möjligheten att spara föräldrapenningdagar skulle därtill kunna möjliggöra en framtida utbyggnad av familjedagspenningen.
 • LO tillstyrker förslaget att familjedagspenningen tilldelas respektive vårdnadshavare individuellt och att föräldrar med gemensam vårdnad inte kan överlåta dagar mellan varandra.
 • LO tillstyrker förslaget att en förälder med ensam vårdnad ska kunna avstå tre förmånsdagar per år till en person som enligt socialförsäkringsbalken likställs med förälder (förälders make/maka eller sambo, särskilt förordnad vårdnadshavare och blivande adoptivförälder). LO anser dock att även föräldrar med ensam vårdnad som saknar stadigvarande make/maka eller sambo bör ha möjlighet att överlåta dagar till någon i den nära anhörigkretsen.
 • LO tillstyrker förslaget att familjedagspenningen ska vara tillgänglig för föräldrar som avstår förvärvsarbete under tid då förskola, grundskola och fritids är stängd samt att förmånen inte ska kunna tas ut för en arbetsfri dag.
 • LO anser att familjedagspenningens förmånsnivåer bör utges på tre nivåer: Hel, halv och en fjärdedel. Även föräldrapenning bör utges på tre nivåer istället för fyra som i dag.
 • LO tillstyrker att familjedagspenningen i det förslag som ligger beräknas på samma sätt som den tillfälliga föräldrapenningen.
 • Föräldrar som tjänar över taket i den tillfälliga föräldrapenningen och har föräldrapenningdagar kvar att använda kommer dock att kunna välja en förmånsdag med högre ersättning för samma tillämpningsområde som familjedagspenning. LO anser att detta ytterligare understryker det olämpliga i att låta den gamla och nya förmånen vara parallellt tillgängliga.
 • LO anser att den högre åldersgränsen, 16 år, kan ifrågasättas sett till förmånens användningsområde: Ledighet vid lov och studiedagar.