Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Departementspromemorian Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:52)

Remissyttrande LO har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerade PM om ett byte från EUs nuvarande EG- och unionsfördrag till det s k Konstitutionella fördraget. Sammanfattningsvis rekommenderar LO ett sådant byte sett ur en facklig utgångspunkt. Vi kan även se fördelar med det föreslagna nya fördraget ur demokratisk synpunkt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning