Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2010:33 Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Remissyttrande LO har givits möjlighet att yttra sig över promemorian ”Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten”. Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. LO tar här ställning till de förslag som presenteras i promemorian.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning