Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6

Remissyttrande LO anser att de förslag som utredningen för fram är väl underbyggda med sakkunskap och relevant empiri. Visserligen anser LO att en större hänsyn borde tas till att de försäkrades omställningsförmåga varierar när arbetsförmågan ska prövas mot ”normalt förekommande arbete”. Samtidigt förstår LO att ett mer omfattande förslag än det utredningen för fram inte var möjligt att åstadkomma inom ramen för det givna direktivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO tillstyrker förslaget om att bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet normalt förekommande arbete. Med angivet normalt förekommande arbete avses normalt förekommande arbeten som ingår i en yrkesgrupp enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).
  • LO tillstyrker förslaget om att avslagsbeslut bör underbyggas i större utsträckning för att Försäkringskassan ska kunna göra de ställningstaganden som krävs enligt rättspraxis. De gäller framför allt ställningstagandet till om det finns arbeten, som är normalt förekommande, där den försäkrade kan nyttja sin kvarvarande arbetsförmåga och möta kraven på normal arbetsprestation utan eller med endast ringa anpassning av arbetsuppgifterna. Ärendena bör därför utredas mer.
  • LO tillstyrker förslaget om att en försäkrad som har uppnått den ålder då hen som tidigast kan ta ut inkomstgrundad ålderspension (i dag 62 år) ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren oavsett hur länge hen har haft nedsatt arbetsförmåga. Möjligheten att få arbetsförmågan bedömd mot arbete hos arbetsgivaren ska gälla till och med den månad då den försäkrade som tidigast får ta ut garantipension (i dag 65 år).