Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter

Remissyttrande LO anser att en myndighet, lämpligtvis Konkurrensverket, bör åläggas tillsynsansvar för att garantera att de upphandlande myndigheterna utför registerkontroll och utesluter kriminella leverantörer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning LOs remissvar

  • LO tillstyrker inrättandet av en samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter.
  • LO tillstyrker förslaget om att slopa systemet med sanningsförsäkran.
  • LO anser inte att förslaget som utredningen presenterat är tillräckligt långtgående eftersom kontrollen inte omfattar samtliga uppgifter som skulle kunna leda till uteslutning enligt de obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunderna.
  • LO anser att registerkontrollen, då den inhämtar information från Skatteverket, inte bara ska visa saldot på skattekontot utan även ska omfatta samtliga beslut som Skatteverket har tagit om en leverantör. 
  • LO anser att den samordnade registerkontrollen måste kompletteras med bestämmelser om när en upphandlande myndighet eller enhet ska utföra en sådan. 
  • LO anser att uteslutningsbeslut måste gälla hela den offentliga sfären och inte enbart den enskilda upphandlande myndigheten. Därför måste uteslutningsbeslut spridas mellan de upphandlande myndigheterna på ett ändamålsenligt sätt. 
  • LO anser att en myndighet, lämpligtvis Konkurrensverket, bör åläggas tillsynsansvar för att garantera att de upphandlande myndigheterna utför registerkontroll och utesluter kriminella leverantörer.
  • LO anser att utredningens beslut att inte föreslå en begränsning av antalet underleverantörsled i riskbranscher är olyckligt och bygger på en felaktig analys av EU-rätten.
  • LO anser också, till skillnad från utredningen, att det ska ställas sociala krav vid upphandling av sociala tjänster, och att den ordning som vi har nu inte är förenlig med EU-rätten.
  • LO anser att de kontrollmekanismer av underleverantörer som finns i LOU-direktivet artikel 71 bör införas i svensk rätt.