Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Remissyttrande LO avstyrker förslaget i promemorian om en skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • Den offentligfinansiella effekten av förslaget beräknas i promemorian till -7 miljarder. Risken är att förslaget, om det genomförs, ytterligare kommer att försvåra välfärdens finansiering och tränga undan andra viktiga prioriteringar.
  • Vårt skattesystem behöver inte fler särlösningar. LO anser att en ny sammanhållen skattereform är nödvändig och att ökad likformighet bör vara en grundprincip i det arbetet. ISK och kapitalförsäkringar är redan skattemässigt gynnade. Att gynna dessa investeringsformer ytterligare är omotiverat. Istället bör beskattningen av kapitalförsäkringar och ISK harmoniseras med den övriga kapitalinkomstbeskattningen och systemet med schablonbaserad avkastning avskaffas.
  • Förslaget i promemorian gynnar främst redan välbeställda grupper. Förslaget innebär väsentligt större ökning av den genomsnittliga ekonomiska standarden sett i kronor i den övre delen av inkomstfördelningen än i den nedre. Av de sju miljarder som regeringen beräknar att förslaget kommer att kosta uppskattar vi att ungefär 70 procent kommer att tillfalla personer i den övre halvan av inkomstfördelningen.
  • LO hade önskat en mer utförlig konsekvensanalys för att bättre belysa förslagets fördelningsmässiga (och till viss del offentligfinansiella) effekter. Bland annat hade det varit relevant med en redovisning av hur berörda personer fördelar sig i befolkningen samt en diskussion om effekterna av att det kommer vara möjligt att fördela sparande mellan familjemedlemmar för att maximera avdragsrätten.