Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö SOU 2017:28

Remissyttrande LO välkomnar att det nu föreligger ett förslag till en nationell organisation för samlad kunskap om arbetsmiljörelaterade frågor. En sådan organisation har saknats sedan Arbetslivsinstitutet lades ner 2007. För närvarande råder brist på såväl samordning som spridning av den kunskap som genereras av universitet, högskolor, myndigheter och andra aktörer i hela landet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO välkomnar att det nu föreligger ett förslag till en samlad, nationell organisation för frågor som rör kunskap om arbetsmiljö. Avsaknaden av en sådan har försvagat och försvårat arbetsmiljöarbetet sedan Arbetslivsinstitutet lades ner.
  • LO förespråkar att det nya arbetsmiljöcentrumet inrättas som en egen myndighet. Givet det nya nationella centrumets uppdrag är myndighetsformen att föredra framför andra organisatoriska lösningar. För att möjliggöra ett nära samarbete med arbetsmarknadens centrala parter och andra relevanta aktörer på området placeras myndigheten lämpligen i Stockholm.
  • Finansieringen av arbetsmiljöcentrum bör delvis ske genom att nya resurser tillförs. I den mån finansieringen sker genom omfördelning av befintliga budgetmedel är det viktigt andra relevanta verksamheter inte påverkas negativt. Det vore till exempel ytterst olyckligt om arbetsmiljöforskningen eller Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet begränsades på grund av minskade anslag.