Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap SOU 2022 nr 57

Remissyttrande LO välkomnar utredningens övergripande förslag som syftar till att återuppta nyproduktionen av skyddsrum, men anser att det behövs en ännu högre ambitionsnivå. Det gäller inte minst när civila mål som stora, samhällsviktiga arbetsplatser beaktas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO anser att det bör övervägas om förslaget om byggande av skyddsrum med bygglov enligt plan- och bygglagen ska utökas till att omfatta även detaljplanläggning inom områden där skyddsrum ska byggas.
  • LO anser att SJ i sin roll som statligt bolag bör ges ett tydligare uppdrag kopplat till förslagen om utrymning och evakuering. Vi noterar att lokförare är en yrkesgrupp som aktualiserar frågan om krigsplacering.
  • LO ser positivt på förslaget om statlig civilförsvarspersonal på 3 000 personer för att stötta kommunal räddningstjänst, men vi noterar att bemanningen inom räddningstjänsten redan idag är så slimmad att det blir en utmaning att prioritera mellan alla de nya uppgifter som tillkommer med utredningens förslag.
  • LO vill även betona att det finns flera samhällsföreteelser som kan försvåra planeringen inför kris och höjd beredskap, till exempel vad gäller privata aktörers ansvar inom skola och välfärd, samt riskerna med utländskt och privat ägande av samhällsviktig verksamhet som kollektivtrafik.