Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet Ds 2020:14

Remissyttrande LO har beretts tillfälle att yttra sig över genomförandet av direktiv 2019/1152 i svensk rätt. LO inkommer härmed med följande yttrande. I huvudsak stödjer LO förslagen som följer av promemorian.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO välkomnar att ändringarna av svensk rätt är minimala och endast genomförs där direktivets bestämmelser gör det nödvändigt.
  • LO ser positivt på att arbetsgivarens skyldighet att lämna information utökas samt att tiden för att lämna den viktigaste informationen kortas.
  • LO delar den i promemorian framförda uppfattningen att det inte finns behov av ändringar i anställningsskyddslagen med anledning av direktivets bestämmelse om varaktighet av provanställning.
  • LO välkomnar att det i lag slås fast att en arbetsgivare inte ska få förbjuda en arbetstagare att ha en anställning hos en annan arbetsgivare och inte heller få missgynna en arbetstagare som har en anställning hos en annan arbetsgivare. LO har dock vissa invändningar mot utformningen av den föreslagna regeln.
  • LO delar inte utredningens förslag till hur artiklarna 10.2 och 10.3 om minsta förutsägbarhet i arbetet ska genomföras i svensk rätt.
  • LO anser att det för kompletterande regler för behovsavtal bör införas en presumtion som överensstämmer med artikel 11 b.
  • LO välkomnar att det införs en bestämmelse om begäran om övergång till annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad kombinerat med en skyldighet för arbetsgivare att lämna ett skriftligt svar till arbetstagaren inom en månad efter begäran.
  • LO delar inte den uppfattning som kommer till utryck i promemorians förslag avseende skydd mot ogynnsam behandling.