Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system SOU 2022:13

Remissyttrande LO delar utredningens förslag att det miljöstyrande systemet bör vara avståndsbaserat. Förutom att det skulle kunna kompensera för den budgetförsvagning som en slopad eurovinjett-avgift (vägavgift) medför, kan den också verka konkurrensneutraliserande och förbättra kontrollen av regelefterlevnaden för yrkestrafik. Den skulle också öka incitamenten för att överföra godstransporter till järnväg och sjöfart.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning