Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Grundpension – Några anslutande frågor (2020:32)

Remissyttrande LO har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i slutbetänkandet från Garantipensionsutredningen (SOU 2020:32).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO tillstyrker förslaget om att försäkringstid för grundpension ska kunna tillgodoräknas till och med året före det att förmånen får tas ut. 
  • LO tillstyrker förslaget om att försäkringstid även fortsättningsvis ska kunna tillgodoräknas med som mest 40 år.
  • LO avstyrker förslaget om en undantagsregel som ger fortsatt rätt till grundpension från 65 års ålder i det fall personer uppfyller ett särskilt förvärvsvillkor.
  • LO delar utredningens bedömning att hemlandstidsregeln numera omfattar en avsevärt vidare krets än vad som ursprungligen avsetts.
  • LO avstyrker utredningens förslag om att bosättningstid i tidigare hemland inte ska få tillgodoräknas för grundpension, omställningspension i form av grundpension och för sjukersättning och aktivitetsersättning.