Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över ILOs konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete Ds 2017:10

Remissyttrande LO har givits möjlighet att ge synpunkter på förslag om att Sverige ska ratificera Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare samt beakta tillhörande rekommendation (nr 201).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs sammanfattade synpunkter

  • LO ställer sig positiv till förslaget att Riksdagen ska godkänna ILOs konvention (nr 189) om anständiga villkor för hushållsarbetare. 
  • LO delar bedömningen att Sverige lever upp till de krav som anges i konventionen gällande anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare med undantag för artikel 7.
  • LO ställer sig därför positiv till samtliga föreslagna förändringar av lagen (1970:43) om husligt arbete för att anpassas till konventionens krav att stärka rätten till skriftlig information om arbetsvillkoren för den anställde. 
  • LO delar bedömningen att rekommendation (201) inte bör föranleda några lagförändringar och bör kunna införlivas i utformandet av hushållsanställdas rättigheter för att ge utökat skydd för hushållsanställda. LO delar bedömningen att konvention (nr. 189) inte strider mot EU-rätten.