Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

Remissyttrande Jämlikhetskommissionen har haft i uppdrag att lämna förslag som ökar den ekonomiska jämlikheten och den social rörligheten. Förslagen ska även bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, samt i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor. LO välkomnar Jämlikhetskommissionens betänkande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs stynpunkter

  • LO tillstyrker majoriteten av förslagen, bedömningarna och rekommendationerna i betänkandet och vill gärna se att de blir skarpa förslag som kan genomföras. Detta bör understrykas eftersom frågor där LO och kommissionen tycker olika ges mycket utrymme i detta remissyttrande.
  • LO delar kommissionens bedömning att fördelningsaspekterna på utformningen av krisåtgärderna måste bevakas. Avseende makropolitiken så ställer sig LO positiva till en översyn av det offentliga budgetsystemet.
  • LO instämmer i Jämlikhetskommissionens slutsats att utbildningspolitiken behöver omprövas. LO tillstyrker många av de förslag som kommissionen lämnar avseende huvudmannaskap, ledning och finansiering av förskolan och skolan. LO avstyrker dock rekommendationen att på sikt införa obligatorisk förskola från 3 års ålder. LO menar att det går att stärka barns närvaro i förskolan på andra sätt än genom ett obligatorium.
  • LO tillstyrker rekommendationen att Arbetsförmedlingens och kommunernas strategier för upphandling av arbetsmarknadsutbildning bör ses över, med egen regi som ett alternativ. LO ställer sig dock tveksam till rekommendationen om kompetenskonton.
  • LO uppskattar att Jämlikhetskommissionen pekar på att arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden har stor betydelse för jämlikheten. LO tillstyrker kommissionens förslag som syftar till stärkt tillgång till barn- och äldreomsorg samt flera av kommissionens förslag för att förbättra Arbetsförmedlingens verksamhet. LO avstyrker dock förslaget att Medlingsinstitutet ska redovisa beräkningar av den horisontella lönesegregeringen mellan män och kvinnor. Lönebildningens fördelningsfrågor ska förbli ett område där parterna bär ansvaret.
  • LO avstyrker kommissionens rekommendation att skatteavdrag på de sociala avgifterna ska prövas för grupper med svag position på arbetsmarknaden. LO förespråkar istället aktiv arbetsmarknadspolitik i form av specifika och välriktade stöd. LO hade önskat ett större fokus i betänkandet på förbättrade omskolningsmöjligheter och arbetsmarknadsutbildningar. LO avstyrker också förslaget att vidareutveckla Arbetsförmedlingens profileringsmodell i syfte att skatta risken för långtidsarbetslöshet som ligger till grund för en individuellt utformad subvention. Det är osannolikt att en statistisk modell blir så rättvisande att den på ett rättssäkert sätt kan användas för att avgöra lönesubventionsnivå. Vidare avstyrker LO förslaget att utreda möjligheten att Arbetsförmedlingen eller bemanningsföretag tar över arbetsgivaransvaret för personer med subventionerade anställningar.
  • LO tillstyrker de flesta av kommissionens förslag och rekommendationer angående mottagande och integration. LO uppskattar särskilt kommissionens förslag om arbetskraftsinvandring som kan bidra till att lösa problem med missbruk av arbetstillstånd och utnyttjande av arbetstagare som LO ser på området.
  • LO tillstyrker de flesta av kommissionens förslag och rekommendationer på bostadsområdet. LO anser dock att dagens regler för ränteavdrag är rimliga i ett skattesystem med proportionell fastighetsbeskattning. Vidare vill LO se en översyn som klargör EU-regelverkets krav på en social bostadssektor och om det kan förenas med en mer integrerad bostadsmarknad där allmännyttan ges de ekonomiska förutsättningar som krävs för ett större socialt ansvarstagande.
  • LO tillstyrker kommissionens förslag och rekommendationer på området hälso- och sjukvård men anser att de inte är tillräckliga. LO anser att Lagen om valfrihetssystem måste avskaffas och ersättas av styrformer som stärker medborgarnas, brukarnas och anställdas delaktighet.
  • LO tillstyrker flera av kommissionens rekommendationer på sjukförsäkringens område. LO ställer sig dock kritisk till rekommendationen att den försäkrade inkomsten i sjukförsäkringen beräknas till den genomsnittliga arbetsinkomsten under en intjänandeperiod. LO menar att det inte är klarlagt att de arbetstagare som har korta och tidsbegränsade anställningar kommer att gynnas av en så kallad historisk inkomstberäkning.