Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen SOU 2017:101

Remissyttrande LOs utgångspunkt är att föräldraförsäkringen bör individualiseras, det vill säga att föräldrar ska tilldelas lika många föräldrapenningdagar som de enskilt förfogar över. LO anser att, trots att utredningen inte föreslår en individualisering, förslagen i betänkandet är väl grundade och bidrar till en välbehövlig reformering av föräldraförsäkringen, inte minst vad gäller åldersgränser och fler reserverade dagar individualisering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

 • LO utgångspunkt är att föräldraförsäkringen bör individualiseras, det vill säga att föräldrar ska tilldelas lika många föräldrapenningdagar som de enskilt förfogar över.
 • LO anser att, trots att utredningen inte föreslår en individualisering, att förslagen i betänkandet är väl grundade och bidrar till en välbehövlig reformering av föräldraförsäkringen, inte minst vad gäller åldersgränser och fler reserverade dagar.
 • LO ser positivt på utredningens förslag om nya åldersgränser; en skarp treårsgräns och därefter årligt tilldelade ersättningsdagar fram till det år då föräldrapenning inte längre utbetalas.
 • Däremot har LO vissa invändningar mot utredningens förslag om den bortre åldersgränsen (tio år) för föräldrapenning. Organisationen anser att åtta år, som tidigare gällde i föräldraförsäkringen, är en mer lämplig åldersgräns.
 • LO anser att det är av stor vikt att de föreslagna reformerna realiseras inom en snar framtid. LO stödjer därför utredningens förslag om att 130 dagar ska reserveras för vardera föräldern fram till barnets tredje levnadsår. En lägre åldersgräns i kombination med fler reserverade dagar ger en tydlig signal och skapar ett konkret behov av att män tar ut föräldrapenning och att de tar ut den tidigare i barnets liv än vad som är fallet idag.
 • LO anser att förslaget om möjlighet att lämna över dagar till andra än vårdnadshavarna, sett till dess utformning och omfattning i dagsläget, är rimligt, men anser ändå att det finns frågor som bör diskuteras och analyseras ytterligare i samband med en sådan principiell förändring som den nya rätten innebär.
 • LO anser inte att föräldraledighetslagens regelverk och funktionssätt är färdigutredd. Utredningen har haft för lite tid för att gå på djupet med analys och förslag.
 • LO anser att socialdepartementet bör få i uppdrag att komma med en fördjupad analys av föräldraledighetslagens regelverk, funktionssätt och effekter för olika grupper på arbetsmarknaden.
 • LO står bakom utredningens förslag om att avskaffa lägstanivåersättningen i föräldraförsäkringen och istället utöka antalet dagar på sjukpenningsgrundad nivå.
 • LO stöder förslaget om undantag från huvudregeln om hälftendelning av föräldrapenningen om den ena föräldern avtjänar varaktigt fängelsestraff. LO anser också att det finns ytterligare situationer där lagstiftaren bör överväga undantag.
 • LO har invändningar mot att de tio tillfälliga föräldrapenningdagarna i samband med barns födelse eller adoption tas bort.
 • LO stödjer utredningens förslag att ta bort den särskilda beräkningsgrunden som ger ett förlängt skydd för föräldrapenning vid ny graviditet eller adoption (den så kallade snabbhetspremien).
 • LO stödjer förslaget att rätten till graviditetspenning ändras på så sätt att den kan lämnas fram till och med dagen för beräknad förlossning.
 • LO anser att graviditetspenningens utformning bör utredas i särskild ordning.
 • LO stödjer utredningens bedömning att även regelverket för den tillfälliga föräldrapenningen är i behov av en översyn liknande den som gjorts av föräldraförsäkringen.
 • LO stödjer utredningens förslag att inkomsttaket vid beräkning av SGI vid beräkning av graviditetspenning och vid tillfällig föräldrapenning ska höjas från 7,5 till 8 prisbasbelopp.
 • LO anser att de reformer som Utredningen för en modern föräldraförsäkring presenterar måste ses och implementeras i samspel med seriösa satsningar på att höja kvaliteten i förskolan.