Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Nya regler för AP-fonderna DS 2015:34

Remissyttrande AP-fonderna förvaltar över 1 000 miljarder kronor. Fonderna är en viktig del i trovärdigheten för det svenska pensionssystemet. Fonderna är också viktiga och aktiva ägare i det svenska näringslivet. LO anser att AP-fondernas uppgift är att åstadkomma bästa möjliga avkastning till minsta möjliga risk och därmed bidra till att trygga löntagarnas pensioner på lång sikt. AP-fonderna bör inte ta närings- eller regionalpolitiska hänsyn.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO avstyrker promemorians förslag att avveckla de nuvarande fyra AP-fonderna (första, andra, tredje och fjärde) och ersätta dessa med tre nya fonder under en ny AP-fondsnämnd.
  • LO anser att promemorians förslag om att AP-fonderna bör lyda under friare placeringsregler är rimliga. Men LO menar att en reformering av placeringsreglerna, inom ramen för den befintliga organiseringen av AP-fonderna, behöver utredas.
  • LO anser att dagens otidsenliga begräsningar av hur mycket fonderna får investera i ett enskilt företag behöver reformeras.
  • LO tillstyrker promemorians förslag att avveckla Sjätte AP-fonden.
  • LO tillstyrker promemorians förslag att ge Sjunde AP-fonden rätt att rösta på bolagsstämmor.
  • LO anser att mycket tyder på att Pensionsgruppens modell för att arbeta behöver ses över på ett sätt som stärker Riksdagens roll.

LOs yttrande över Nya regler för AP-fonderna DS 2015:34 (pdf)