Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet SOU 2023 nr 45

Remissyttrande


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs svar

  • LO tillstyrker att personkretsen bestående av statsråd och statssekreterare utökas med chefer med en tidsbegränsad anställning vid förvaltningsmyndigheter under regeringen (generaldirektörer med flera). 
  • LO tillstyrker förslaget att anmälningsskyldigheten begränsas till att omfatta övergångar utom offentlig sektor och inte som nu till övergångar utanför staten. 
  • LO delar utredningens uppfattning att anmälningsskyldigheten inte ska omfatta övergång till en anställning i ett politiskt parti eller ett uppdrag eller en anställning i en sådan internationell organisation eller ett sådant internationellt organ i vars verksamhet Sverige deltar som medlemsstat. 
  • LO tillstyrker förslaget om en generellt tillämplig reglering för andra arbetstagare i offentlig verksamhet där arbetsgivaren bestämmer om en anställning ska omfattas av övergångsrestriktioner eller ej. 
  • LO anser att det i händelse av en ändring i ett befintligt anställningsavtal svårligen går att införa en ensidig möjlighet för arbetsgivaren att göra förändringar utan förhandling. I praktiken kommer den sortens ändrade förhållanden i en anställning alltid att vara fråga om en förhandling. 
  • LO avstyrker förslaget att kommuner själva ska besluta om den generella regleringen ska tillämpas eller ej.
  • LO anser att den tid som förflutit sedan den nu gällande lagens införande är alltför kort och med alltför få prövade ärenden för att det ska vara möjligt att dra så långtgående slutsatser som utredningen gör om effekt och om att behov av sanktionsmöjligheter ej föreligger.
  • LO anser att utredningens förslag bortser från problemen med övergångar till den privata välfärdssektorn från den ideella föreningen Sveriges Kommuner och Regioner.