Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Överskottsmålskommitténs betänkande om ett nytt överskottsmål och skuldankare

Remissyttrande LO har beretts möjlighet att yttra sig över Överskottsmålskommitténs betänkande En översyn av överskottsmålet och vill anföra följande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • LO anser att långsiktigt hållbara offentliga finanser är ett måste för varje samhälle med stora ambitioner på välfärds- och jämlikhetsområdet.
  • LO instämmer i synen att samtliga kriterier som satts upp för finanspolitisk hållbarhet med största sannolikhet är uppfyllda, oavsett vilket av de mål som utredningen studerar (-0,5 %; 0 %; 0,33 %; 0,5 % eller 1 % av BNP) som väljs.
  • LO anser att finanspolitikens roll i att stabilisera ekonomin är central för den ekonomiska utvecklingen men menar att ett balans- eller underskottsmål i dagens situation inte nämnvärt skulle undergräva möjligheterna att bedriva stabiliseringspolitik. 
  • LO förespråkar att målet för det offentliga finansiella sparandet bör ligga i den nedre delen av det utredda intervallet. 
  • LO menar att ett lägre satt mål framför allt motiveras av demografiska skäl och att det ger större möjligheter att finansiera nödvändiga offentliga investeringar.
  • LO ställer sig bakom att ett saldomål kompletteras med ett skuldankare, som är konsekvent med saldomålet.
  • LO instämmer i utredningens syn att det krävs ett förtydligande av hur det finanspolitiska ramverket ska följas upp och utvärderas. 
  • LO vill lyfta fram vikten av att regelverket ses över med lämplig frekvens.
  • Vid nästa tillfälle för utvärdering och beslut om en ny målnivå för de offentliga finanserna anser LO att målet bör utredas mer förutsättningslöst och att effekten på offentliga investeringar bör beaktas ur ett bredare perspektiv.