Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över PM om Vissa sjukpenningsförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

Remissyttrande LO har förståelse för att de åtgärder som vidtagits på sjukförsäkringsområdet var nödvändiga på grund av spridningen av Covid-19 och att det var viktigt att regeringen agerade snabbt, så att inte redan utsatta människor drabbades och så att inte ansvariga myndigheter och hälso- och sjukvården överbelastades. De resurser och den kapacitet som finns måste självklart i så stor utsträckning som möjligt riktas in på att hantera och motverka pandemin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs synpunkter i kort sammanfattning

LO har förståelse för att de åtgärder som vidtagits på sjukförsäkringsområdet var nödvändiga på grund av spridningen av Covid19 och att det var viktigt att regeringen agerade snabbt, så att inte redan utsatta människor drabbades och så att inte ansvariga myndigheter och hälso- och sjukvården överbelastades. De resurser och den kapacitet som finns måste självklart i så stor utsträckning som möjligt riktas in på att hantera och motverka pandemin.

De flesta av förslagen i promemorian är framtagna under stor tidspress och kan av allt att döma relativt enkelt justeras för att bli mer träffsäkra och effektiva. Mot denna bakgrund har LO fyra förslag på justeringar i sjukförsäkringens regelverk:

  • LO föreslår att kravet på den försäkrade att uppvisa ett läkarintyg för att beviljas smittbärarpenning, under det extraordinära läge som råder, tillfälligt upphävs. Det innebär att de som behöver vara sjukskrivna längre än 14 dagar på ett smidigt sätt, utan att behöva skicka in ett läkarintyg till Försäkringskassan, kan beviljas smittbärarpenning när de ansöker om det. Detta förfaringssätt är mer förenligt med nuvarande lagstiftning, mer rättssäkert för den enskilde och mindre ingripande än att tillfälligt göra justeringar rörande arbetsförmågeprövningen i sjukförsäkringens regelverk alternativt att Försäkringskassan ad hoc upphäver kravet på läkarintyg efter sjukdag 14.
  • LO anser att regeringen bör överväga att skydda dem som kan styrka att de tillhör en så kallad riskgrupp, när det gäller Covid-19, genom att bevilja dem smittbärarpenning trots att de inte är konstaterade smittbärare. 
  • LO föreslår att det införs en undantagsregel i socialförsäkringsbalken (27 kap. 3 §) så att tidsgränserna i ”rehabiliteringskedjan” inte leder till att enskilda försäkrade drabbas på grund av att de i nu rådande extra ordinära läge inte får möjlighet till arbetslivsinriktad- och medicinsk rehabilitering och därmed riskerar att på orimliga grunder blir av med sin sjukpenning.
  • LO är i grunden positiv till att karensavdraget avskaffas. Men den modell som regeringen valt har en rad nackdelar. Dessa kan dock undvikas om arbetsgivarna för aktuell tid (sjukdag 1-14) betalar ut ersättning motsvarande sjuklön. Denna ersättning kan därmed hanteras i enlighet med det övriga förslaget om sjuklön. Arbetsgivare skulle alltså i samband med att de ersätts för utbetald sjuklön också kompenseras för den merkostnad som avskaffandet av karensavdraget innebär. En sådan lösning motverkar i större utsträckning den skadliga sjuknärvaro som sprider smittan vidare.