Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Preskription av rätt till försäkringsersättning m m, Ds 2011:10

Remissyttrande LO delar utredarens uppfattning att det finns ett behov av tydligare och mer ändamålsenliga preskriptionsregler. Dagens regler med två frister framstår som komplicerade och svårtolkade för försäkringstagarna, även om de i vissa fall kan vara förmånliga för dessa. LO anser därför att utredarens förslag om en tioårsfrist, som utgår från skadehändelsen, är lämplig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning