Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Ändrade kapitaltäckningsregler

Remissyttrande Vid sidan av dessa förslag på ändringar i kapitaltäckningsdirektiven pågår ett arbete såväl på europeisk nivå som i Baselkommittén som bl.a. kommer att ställa krav på ytterligare stärkt kvalitet på kapitalbasen, ökade krav på likviditetsreserv, olika kontracykliska buffertar och krav på en lägsta nivå på kapital i förhållande till balansomslutningen. Baselkommitténs ändringar förväntas att införas i EU-direktiv och träda i kraft tidigast under 2012.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning