Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian En ny försäkringsrörelselag, Ds 2009:55

Remissyttrande LO har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad promemoria. Den bygger vidare på betänkandet från Försäkringsföretagsutredningen, SOU 2006:55. Även om frågan om ombildning av livförsäkringsaktiebolag som inte delar ut vinst till antingen vinstutdelande försäkringsaktiebolag eller ömsesidiga försäkringsbolag inte ingår i den nu remitterade promemorian, hänvisar LO till sitt principiella ställningstagande i frågan. LO anser att nuvarande system där det är möjligt att bedriva försäkringsverksamhet i aktiebolagsform utan enskilt vinstintresse från ägarna är ett ändamålsenligt sätt att administrera de försäkringar som är resultat av kollektivavtalsförhandlingar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning