Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Remissyttrande LO vill framhålla nödvändigheten av att regeringen och berörd myndighet har ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter och berörda tjänstepensionsföretag vid exempelvis utformningen av föreskrifter till lagen för tjänstepensionsföretag och vid en eventuell framtida revidering av tjänstepensionsdirektivet och påföljande lagändringar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO delar regeringens bedömning att det totala kapitalbehovet till följd av solvensregleringen, dvs. värdet av åtagandena och det riskkänsliga kapitalkravet sammantaget, landar på en acceptabel nivå.
  • LO anser dock att det även framöver är nödvändigt att beakta det totala kapitalbehovet till följd av solvensregleringen, för det fall att justeringar i föreskrifterna övervägs. Regeringen bör därför ytterst ha en beredskap att säkerställa att det riskkänsliga kapitalkravet är ändamålsenligt utformat genom att vid behov göra nödvändiga förordningsändringar.
  • LO menar att utgångspunkten i en diskussion om framtida förändringar i Solvens II-regelverket måste vara att det är självklart att eventuella förändringar i detta aldrig per automatik ska genomföras på motsvarande sätt för tjänstepensionsföretag.
  • LO välkomnar regeringens förslag om att kollektivavtalsparterna, även i relation till tjänstepensionsföretag, ska kunna avtala om vilken information som ska lämnas samt när, hur och av vem informationen ska lämnas. LO vill dock att den ytterligare avtalsfrihet som finns i informationsföreskrifterna för försäkringsföretag även ska gälla för tjänstepensionsföretag.
  • LO anser att det behöver förtydligas att då parterna utnyttjar avtalsfriheten innebär det också att de tar över ansvaret för informationsgivningen i den utsträckning som följer av avtalet, och att det då inte längre ska anses vara utlagd verksamhet från tjänstepensionsföretaget.
  • LO anser att om ett förtydligande ska göras avseende försäkringar för förtroendevalda så bör bestämmelsen utvidgas till att gälla samtliga förtroendevalda.