Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Remissyttrande LO stödjer förslaget om att avskaffa fritidspengen i socialtjänstlagen. Pengen infördes 2014 med ett vällovligt syfte att stärka barns till föräldrar som är långvarigt beroende av försörjningsstöd rätt och möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Det är av största vikt att även barn till föräldrar som har behov av försörjningsstöd inte utestängs från fritidsaktiviteter som idrott, musik och kultur på grund av ekonomiska orsaker. Däremot håller LO med om att strategierna inte ska bygga på speciallösningar och detaljstyrning inom ramen för socialtjänstlagen, utan att generella lösningar är att föredra.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning