Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag (S2020/09429)

Remissyttrande LOs uppfattning är att det är otillräckligt att enbart partiellt och/eller tillfälligt avskaffa karensen i sjukförsäkringen. Karensavdraget bör istället avskaffas fullt ut och permanent för samtliga löntagare och arbetssökande på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter i korthet

  • LO konstaterar att det aktuella förslaget riskerar att bidra till att urgröpa grundläggande socialförsäkringsprinciper, om riskgruppsutjämning i hela försäkringskollektivet och likvärdiga försäkringsvillkor för samtliga försäkrade, som varit och fortfarande är centrala i den svenska välfärdsmodellen. Därför är det anmärkningsvärt att det i den aktuella promemorian helt saknas någon form av analys av hur det förslag som framförs påverkar ojämlikheten i samhället och legitimiteten för den allmänna sjukförsäkringen.
  • LO anser att en stor brist i förslaget, inte minst eftersom det säger sig syfta till att minska smittspridningen, är att det inte omfattar de arbetslösa, föräldralediga och dem som har osäkra tidsbegränsade anställningar.
  • LO bedömer att förslaget i promemorian påverkar det så kallade löneutrymmet för de avtalsområden som eventuellt kommer att omfattas, vilket riskerar att komplicera de ordinarie avtalsförhandlingarna. De otydliga definitionerna och avgränsningarna i promemorian kan dessutom leda till svårlösta gränsdragningsproblem rörande vilka yrkeskategorier och avtalsområden som ska omfattas av möjligheten att avtala bort eller avtala ner karensavdraget.
  • LO anser att analysen i den aktuella promemorian i allt för många avseenden är otillräcklig och bristfällig. Analysen behöver justeras, fördjupas och breddas för att kunna läggas till grund för lagstiftningsförändringar.
  • LO anser att det är viktigt att regeringen skyndsamt tar fram lagförslag som effektivt motverkar den skadliga sjuknärvaron och smittspridningen i samhället.