Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021 nr 80

Remissyttrande LO är kritisk till hur utredningen om begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård har tolkat och utfört sitt uppdrag. LO anser att frågan behöver utredas igen, med ett tydligt uppdrag att ta fram förslag som begränsar privata sjukvårdsförsäkringar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO är kritisk till hur utredningen om begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård har tolkat och utfört sitt uppdrag. Utredningen bortser, eller tar till och med avstånd, från direktivets farhågor om privata sjukvårdsförsäkringar som ett hot mot tilliten till välfärdssystemet. Detta är oroande och problematiskt eftersom utredningen har haft ett mycket viktigt uppdrag. LO anser att frågan behöver utredas igen, med ett tydligt uppdrag att ta fram förslag som begränsar privata sjukvårdsförsäkringar.
  • LO tillstyrker i huvudsak utredningens förslag, men anser att de är otillräckliga för att uppnå syftet med utredningen. Förslagen kan ge oss mer kunskap och ge regionerna stöd i hur de kan följa upp vården hos de privata vårdgivare de har avtal med, men räcker inte för att säkra tilliten till hälso- och sjukvårdssystemet och förhindra att privata sjukvårdsförsäkringar undergräver vård som fördelas efter behov.
  • LO ser positivt på att förstärka tillsynen över privata sjukvårdsförsäkringar i hälso- och sjukvården och skyndsamt följa upp den kunskap som utredningens förslag kommer ge oss. LO menar dock att det finns en risk att tillsynen ensidigt fokuserar på patientsäkerhet. Denna utredning föreslår att frågorna om tillsyn utreds vidare. Om det sker anser LO att det ska ingå i uppdraget att se över hur systemfrågor, som huruvida hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf följs och vård ges på lika villkor, bäst kan följas upp. Även i uppföljningen av utredningens förslag är systemfrågor om vård på lika villkor och tillit till hälso- och sjukvården centrala. 
  • Internationella erfarenheter visar att en privat sjukvårdsförsäkringsmarknad undergräver offentligt finansierad hälso- och sjukvård som fördelas efter behov. En tydlig slutsats från forskningen är att försäkringsmarknaden behöver begränsas innan den vuxit sig så stor att det inte längre går. LO anser därför att regeringen måste agera skyndsamt med att ta fram och införa förslag som begränsar försäkringarna, innan det är för sent.